Skip to content

Llei de prevenció i control ambiental de les activitats

Besoraenginyers pot encarregar-se d’obtenir la llicencia ambiental de qualsevol activitat.

Cal tenir en compte que des de l’agost de 2010 han canviat els procediments per obtenir la llicencia ambiental, amb l’aparició d’una nova Llei, tot seguit us en fem cinc cèntims, destacant les principals diferències entre el nou model i l’anterior ja derogat.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, es deroga l’anterior Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’administració ambiental. D’aquesta manera des de l’entrada en vigor el 11 d’agost de 2010, varia la tramitació de les llicències d’obertura de les activitats de titularitat pública o privada emplaçades a Catalunya.

Quedant a partir d’ara englobades en els següents règim administratius:

– Autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental: recollides en els annexos I.1 i I.2.
– Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva: annex I.3.
– Llicència ambiental: annex II.
– Comunicació: annex III.
– Intervenció ambiental d’activitats temporals, mòbils i d’investigació.
– Intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial.

A diferència de l’anterior llei “integral” aquesta es limita als aspectes ambientals (deixant fora altres punts, com la seguretat i la salut de les persones).

Els Ajuntaments tenen plena competència en les llicències ambientals per a les activitats recollides en l’annex II.

També a diferència de l’anterior Llei el silenci administratiu passa a ser negatiu, és a dir si no contesta l’Administració en el temps establert, es pot entendre que l’activitat no té l’autorització. S’amplia el termini de resolució a sis mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Taules dels annexos (per saber on està classificada la vostre activitat)

Texte de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Generalitat de Catalunya