Skip to content

Justificacions CTE

Besoraenginyers realitza la justificació dels Documents Bàsics que integren el Còdi Tècnic de la edificació, orientat a arquitectes o estudis d’arquitectura, necessaris per obtenir els visats en els projectes bàsics i/o executius.

Desenvolupem les memòries dels següents Documents Bàsics:

 • DB-HE Estalvi d’Energia.
 • DB-HR Protecció contra el soroll.
 • DB-HS. Salubritat.
 • DB-SI Seguretat en cas d’Incendis.
 • DB-SU Seguretat de utilització.

DB-HE. ESTALVI D’ENERGIA

 • DB-HE 1. Limitació de la demanda energètica, justificació per mitjà de l’opció simplificada i el programa acreditat LIDER.
 • DB-HE 2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
 • DB-HE 3. Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació, justificació de l’eficiència dels sistemes de il·luminació.
 • DB-HE 4. Contribució solar mínima de ACS, justificació de l’aport d’energia solar tèrmica a les instal·lacions de Aigua Calenta Sanitaria.
 • DB-HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, justificació de l’aport solar per generació de energia elèctrica fotovoltaica.

DB-HR. PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL

 • DB-HR 3 memoria justificativa dels paràmetres de cumpliment del DB-HR.

DB-HS. SALUBRIDAD

 • DB-HS 3. Qualitat de l’aire interior, justificació dels paràmetres de ventilació i dimensionat.
 • DB-HS 4. Suministrament d’aigua, justificació delss paràmetres de suministrament i distribució interior d’aigua i el seu dimensionat.
 • DB-HS 5. Evacuació d’aigues residuals, justificació dels paràmetres i dimensionat de les xarxes d’evacuació d’aigua.

DB-SI. SEGURETAT EN CAS DE INCENDIS

 • DB-SI 1. Propagació interior, justificació dels diferents sectors, locals i reaccions al foc dels elements constructius.
 • DB-SI 2. Propagació exterior, justificació de les distàncies entre forats en els edificis.
 • DB-SI 3. Evacuació, càlculo de l’evacuació i de les condicions de protecció d’escales i vestíbuls de independència.
 • DB-SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis.
 • DB-SI 5. Intervenció de bombers, justificació de la accesibilidad exterior dels edificis.
 • DB-SI 6. Resistència al foc de l’estructura.

DB-SU. SEGURETAT DE UTILITZACIÓ

 • DB-SU 8 Seguretat front al risc causat per l’acció del llamp, justificació dels paràmetres necesaris per a la instal·lació de parallamps als edificis.