Skip to content

Certificació Energètica Edificis

Aquest text està pendent de revisió, doncs alguns dels processos per realitzar les certificacions energètiques han canviat recentment.

Besoraenginyers ofereix els seus serveis en la obtenció dels indicadors de classificació energètica dels edificis, per mitjà del document reconegut CALENER, eina promoguda pel Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç, a través del IDAE, i pel Ministeri de Vivenda, que permet determinar el nivell d’eficiència energètica corresponent a un edifici.

CALENER VYP: per a la calificació d’eficiència energètica d’edificis de viviendes i del petit i mitjà terciari.

CALENER GT: per a la calificació d’eficiència energètica de grans edificis del sector terciari.

 

 

Detalls de la certificació energètica
L’ Directiva Europea 2002/91/CE té com a objectiu fomentar l’Eficiència Energètica dels Edificis i obliga a tots els Estats membres, entre altres coses, que tot edifici, tant si es ven com si es lloga, vagi acompanyat d’un Certificat d’Eficiència Energètica. Aquesta directiva a l’estat espanyol no es va transposar fins a l’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), la realització de modificacions al Reglament d’Instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), i el Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, que defineix l’aplicació d’una certificació energètica.

Així, la Certificació Energètica d’Edificis, per ara, s’aplica a les noves construccions ia les grans rehabilitacions (es consideren grans rehabilitacions les de més de 1000 metres de superfície i en les que es renovi més del 15% dels tancaments). Les excepcions que estan exemptes d’aplicar la certificació són:

  • construccions provisionals amb un termini d’utilització previst igual o inferior a 2 anys.
  • edificis industrials o agrícoles.
  • edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
  • edificis de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic (desenvolupats en una sola planta i que no afecten a la seguretat de les persones).
  • edificacions que per les seves característiques d’utilització hagin de romandre obertes
  • edificis i monuments protegits oficialment, quan el compliment d’aquest decret pogués alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte.
  • edificis utilitzats com a llocs de culte o per a activitats religioses.

En resum, la certificació energètica vol ser una avaluació quantitativa i objectiva del comportament energètic de l’edifici, que ha de ser presentada de manera comprensible a l’usuari. Per realitzar aquesta avaluació de l’edifici, s’ha establert una metodologia de càlcul, i per fer arribar els resultats a l’usuari, una etiqueta tipus. A continuació es descriuen aquests dos components de la certificació.

Metodologia de càlcul
Per poder arribar a qualificar energèticament l’edifici es realitza una modelització teòrica l’ consum energètic de l’edifici.

Així, en la fase de projecte s’ha de calcular la demanda d’energia de l’edifici a projectar. Per aquest càlcul de l’eficiència de l’edifici l’únic programa reconegut actualment és el programa LIDER. El programa modelizaría les dades de consum elèctric total, a partir d’una descripció de l’edifici que inclouria característiques de l’embolcall, la ventilació i orientació, les condicions ambientals interiors, l’existència de sistemes solars passius i proteccions solars, les instal.lacions de calefacció, ACS i aire condicionat i les d’il·luminació.

A continuació es passaria a calcular la qualificació energètica de l’edifici, És a dir, l’eficiència energètica d’un edifici respecte a un de convencional. Fins al moment, l’únic programa reconegut és el CALENER.