Skip to content

ESTUDI DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UNA VIVENDA UNIFAMILIAR. BALANÇ NET

14 de setembre de 2012

En relació a l’article publicat al diari Regió 7, a continuació podem veure d’una manera molt gràfica la situació abans i després de l’actuació de millora de les instal·lacions amb els criteris de Balanç Net. Aquest anàlisi s’ha realitzat a una vivenda unifamiliar.

En el cas de la vivenda anterior, s’ha substituït el sistema existent de calefacció amb caldera de gasoil i radiadors d’aigua a alta temperatura, per una Bomba de Calor Geotèrmica (BCG) amb ventiloconvectors com a elements finals per substituir els radiadors, i aprofitar així el gran rendiment de les BCG. Cal saber que els rendiments de les calderes de gasoil, gira al voltant del 0,85 i els de les BCG sobre els 5, és a dir que necessita 4 vegades menys d’energia per satisfer les mateixes necessitats.

Amb aquesta actuació, la vivenda ja no depèn del gasoil, sinó que únicament depèn de l’electricitat. Amb això, el 1er benefici és mediambiental, ja que passem d’una vivenda amb la qualificació d’eficiència energètica “D” a una qualificació “B”.

Un cop la vivenda només consumeix electricitat, ja sigui per calefacció amb la BCG o pels electrodomèstics i l’il•luminació, el següent pas ha estat dimensionar un conjunt de panells solars fotovoltaics per satisfer el 95% de les necessitats anuals d’electricitat que té la vivenda. D’aquesta manera ens auto produïm el total anual de la vivenda, podent consumir-la directament o acumular-la a la xarxa general tal i com ofereix el sistema de Balanç Net explicat a l’article anterior. Això reduirà en teoria el 95% del cost econòmic i del cost mediambiental d’aquesta vivenda unifamiliar.

Cal explicar que la qualificació energètica de la vivenda un cop realitzades les millores, és irreal ja que hauria de tenir la màxima qualificació energètica, és a dir “A”, degut a que és una vivenda que no té cost mediambiental perquè s’ auto produeix tota l’energia que necessita, però el sistema que dona actualment les qualificacions energètiques a les vivendes té algunes limitacions i no comptabilitza l’aportació d’energia fotovoltaica.