Skip to content

Inspecció periódica d’Eficiència energètica de les Instal·lacions Tèrmiques d’edificis

31 de maig de 2011

Des de la publicació el passat 6 d’abril, per part de la Direcció General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial, de la Instrucció sobre Inspecció periòdica d’Eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques d’edificis, els titulars d’edificis amb instal·lacions generadores de calor o fred de potència nominal superior a 70kW, estaran obligats a fer dites inspeccions periòdiques.

Aquesta instrucció, permet que les instal·lacions existents que no estiguin legalitzades, es puguin regularitzar amb una senzilla tramitació.

Besoraenginyers està en disposició d’assessorar-lo sense compromis i realitzar els tramits necessaris per regularitzar la seva instal·lació.

Informi-se’n sense compromís!

Texte de la Instrucció: http://infonorma.gencat.cat/pdf/20172406.pdf